Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma AmerLease S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 w Warszawie (zwana dalej NIP) przetwarza informacje dla firmy Norblin Industrial Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 w Warszawie (zwana dalej NIP), ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: AmerLease S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 w Warszawie NIP: 796-00-40-120, REGON: 671960252, KRS: 0000087167, Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, Kapitał zakładowy: 5 171 200 zł.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AmerLease S.A. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa lub email: biuro@norblin.eu

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora polegają zapewnieniu ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości przy ul. Palisadowej 20/22 w Warszawie Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej NIP, ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby NIP mógł zapewnić bezpieczeństwo podmiotom wynajmującym powierzchnię komercyjną, a także odwiedzającym ich kontrahentom.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie w celu zapewnienia ochrony obiektu, mienia i osób przy ul. Palisadowej 20/22 w Warszawie

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest NIP

8. Pani/Pana dane osobowe nie mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przez NIP przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów NIP, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@norblin.eu,
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AmerLease S.A. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa.

11. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w ramach procedur realizowanych przez administratora polegających na zapewnieniu ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości przy ul. Palisadowej 20/22 w Warszawie.

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Zapraszamy do kontaktu

Grupa Kapitałowa „NORBLIN”

ul. Palisadowa 20/22,
01-940 Warszawa

tel.: (+48) 22 835-30-00
fax: (+48) 22 835-30-07

email: biuro@norblin.eu

Wynajem powierzchni – GRUPA NORBLIN 

ul. Palisadowa 20/22,
01-940 Warszawa

tel.: (+48) 22 835-30-04
fax: (+48) 22 835-34-88

email:  biuro@norblin.eu

  (*) - pola wymagane